Tillämpningsområde

Samarbetslagen tillämpas på sådana företag och sammanslutningar som bedriver ekonomisk verksamhet och där antalet arbetstagare i anställningsförhållande regelbundet uppgår till minst 20.

Företagsformen har ingen betydelse

Med företag som bedriver ekonomisk verksamhet avses utöver olika företag i bolagsform, såsom aktiebolag, andelslag och andra på behörigt sätt registrerade självständiga juridiska personer, även fysiska personer som bedriver industriverksamhet, serviceverksamhet eller annan ekonomisk verksamhet.

Det avgörande är företagets faktiska verksamhets natur, inte de ekonomiska syftena eller vem som finansierar eller äger verksamheten.

Samarbetslagen tillämpas också på filialer, stiftelser och ideella föreningar

Förutom på självständiga juridiska personer tillämpas lagen på utländska sammanslutningars filialer i Finland där det regelbundet arbetar minst 20 arbetstagare.

Med en sammanslutning som bedriver ekonomisk verksamhet avses olika föreningar, stiftelser och andra privaträttsliga eller självständiga offentligrättsliga samfund som bedriver ekonomisk verksamhet. Lagen tillämpas i regel även på ideella, konstnärliga, religiösa och andra konfessionella sammanslutningar och organisationer.

Samarbetslagen tillämpas inte på statliga ämbetsverk, kommuner eller kyrkosamfund

Däremot tillämpas samarbetslagen inte på statens ämbetsverk eller inrättningar. Lagen tillämpas inte heller på kommuners, samkommuners, den evangelisk-lutherska kyrkans, ortodoxa kyrkosamfundets eller landskapet Ålands och dess kommuners och samkommuners ämbetsverk och inrättningar.

Tillämpningen avgörs företagsvis

Samarbetslagen tillämpas på de enskilda företagen. Detta innebär att även i de fall ett företag hör till en koncern eller någon annan företagsgrupp avgör endast antalet arbetstagare i själva företaget om lagen ska tillämpas eller inte. Om företaget har färre än 20 arbetstagare omfattas det inte av lagens tillämpningsområde, även om det i hela koncernen eller företagsgruppen sammanlagt arbetar minst 20 arbetstagare. (Se arbetsrådets utlåtande TN 1441-11)

Även anställningsförhållanden som gäller tills vidare och deltidsanställningar beaktas

Antalet regelbundet anställda inkluderar även arbetstagare i anställningsförhållanden på deltid som gäller tills vidare och arbetstagare i anställningsförhållanden för viss tid.

Anställningsförhållandena beaktas enligt antalet personer, eftersom arbetstidens längd vanligen inte har någon betydelse för samarbetsärendena.

Vid beräkningen av antalet arbetstagare beaktas dock inte personer som under en kortare tid eller endast säsongartat eller undantagsvis är anställda vid företaget. I dessa fall är det inte fråga om arbete som ingår i företagets regelbundna verksamhet. (Gränsdragningen har bland annat gjorts i högsta domstolens avgörande KKO 2017:86 och i arbetsrådets utlåtanden TN 1455-14 och TN 1469-17)

För den förvaltningrepresentations del är tillämpningsgränsen 150 arbetstagare

Bestämmelserna om personalrepresentation i arbetsgivarens förvaltning (förvaltningsrepresentation) tillämpas endast på sådana finska aktiebolag, andelslag och andra ekonomiska föreningar, försäkringsbolag, affärsbanker, andelsbanker och sparbanker där personalen i Finland regelbundet uppgår till minst 150 arbetstagare i anställningsförhållande. Vid beräkningen av antalet arbetstagare tillämpas de principer som anges ovan.

Bestämmelserna ska tillämpas även om antalet arbetstagare kortvarigt är färre än 150.