Personalens förvaltningsrepresentation som grundar sig på lag

Om ett avtal om personalens förvaltningsrepresentation inte nås ska den modell som föreskrivs i lagen tillämpas.

Förvaltningsrepresentation som grundar sig på lag ska genomföras i ett organ enligt företagets val, om minst två personalgrupper som tillsammans representerar en majoritet av personalen kräver det. Ett krav från endast en personalgrupp är tillräckligt om företaget bara har arbetstagare som hör till denna grupp.

Representationen ska genomföras inom ett år från det att kravet har framförts, och organet ska vara sådant att det behandlar frågor som gäller företagets affärsverksamhet och ekonomi samt personalens ställning.

Personalens förvaltningsrepresentanter ska utses utöver de övriga medlemmar i organet som det bestäms om i bolagsordningen eller stadgarna. Förvaltningsrepresentanterna kan utgöra högst en fjärdedel av antalet övriga medlemmar i organet, de ska dock vara minst en och högst fyra.