Samarbetsombudsmannens byrå

Vår uppgift är att främja och förbättra samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt uppnåendet av målen i lagarna om samarbete.

Information om samarbetsombudsmannen

Kuvituskuva

Den nya samarbetslagen trädde i kraft den 1 januari 2022

Reformen av samarbetslagen för in en ny praxis för fortlöpande dialog och förbättrar växelverkan på arbetsplatserna. Lagen ökar också personalens möjligheter att påverka och få infomation. 

Den nya samarbetslagen består av tre helheter:
1.    Fortlöpande dialog mellan arbetsgivare och personal
2.    Förhandlingar i omställningssituationer (omställningsförhandlingar)
3.    Personalrepresentant i företagets styrelse (förvaltningsrepresentant)

Lagen tillämpas på företag och sammanslutningar som har minst 20 anställda. Bestämmelserna om personalens förvaltningsrepresentant ska tillämpas på företag som har minst 150 anställda i Finland. Lagen ska inte tillämpas på statliga eller kommunala ämbetsverk och inrättningar.  

En fortlöpande dialog utveckalar företaget och arbetsgemenskap

I och med reformen ska arbetsgivaren och personalen eller dess företrädare föra regelbunden dialog. I dialogen kan bland annat behandlas

  • företagets eller sammanslutningens ekonomiska situation
  • regler och rutiner på arbetsplatsen 
  • personalens sammansättning och kompetensbehov
  • arbetshälsa. 

Arbetsplatserna kommer själva överens om hur de genomför sin dialog i praktiken. Dialogen ska föras minst en gång per kvartal. I mindre företag med 20–29 anställda ska dialog ordnas två gånger om året. Om företaget inte har utsett någon företrädare för personalen, räcker det med att föra dialog en gång per år. Som en del av dialogen utarbetas en plan för utveckling av arbetsgemenskapen.

Fortlöpande dialog, bilden

Personalrepresentanten får en starkare roll vid omställningförhandlingar

Innan arbetsgivaren fattar beslut om omständigheter som väsentligen inverkar på personalens ställning, såsom minskning av arbetskraften, ska arbetsgivaren förhandla med arbetstagarnas företrädare eller arbetstagarna. I den nya lagen kallas processen omställningsförhandlingar. 

Förfarandet vid omställningsförhandlingarna är i stort sett detsamma som i den gällande lagen. Rätten för företrädare för personalen att lägga fram förslag och presentera alternativa lösningar stärks dock. Vidare anger man en mer exakt tidpunkt då förhandlingarna måste inledas.

Personalrepresentation i förvaltningen preciseras

Personalrepresentationen i företagets förvaltning förbättrar informationsutbytet och ger möjlighet att anlita personalens sakkunskap vid beslutsfattandet. Personalrepresentanten i företagets förvaltning kallas i den nya lagen förvaltningsrepresentant. 

Bestämmelserna om förvaltningsrepresentation motsvarar i stor utsträckning gällande lag, men överförs från lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning till samarbetslagen. Personalen ska ha en företrädare i ett organ som de facto behandlar viktiga frågor såsom affärsverksamhet, ekonomi och personalens ställning.