Utvecklingsplan för arbetsgemenskapen

Arbetsgivaren ska i samarbete med företrädaren för personalen utarbeta en utvecklingsplan för arbetsgemenskapen och underhålla planen. Meningen är att utvecklingsplanen för arbetsgemenskapen ska vara ett hjälpmedel när det ordnas en dialog om hur arbetskraften används och om personalens sammansättning, personalens kompetensbehov och kompetensutveckling samt upprätthållande av arbetshälsan.

Utvecklingsplanen är avsedd att vara ett dynamiskt dokument, vars innehåll förändras över tiden. Utvecklingsplanen kan uppdateras i samband med de regelbundna dialogmötena, men det finns inga bestämmelser om hur ofta det ska göras. Behovet av att uppdatera planen beror på situationen i företaget och de förändringar som sker.

Uppsägningarna kan medföra behov att ändra utvecklingsplanen

När arbetsgivaren säger upp arbetstagare av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker ska behövliga ändringar göras i utvecklingsplanen i samband med dialogen. Detta ska göras först efter det att omställningsförhandlingarna har avslutats, när arbetsgivaren närmare vet hur många som sägs upp och vilka utbildningsbehov de som blir kvar har.

Innehållet i utvecklingsplanen

Utvecklingsplanen för arbetsgemenskapen ska innehålla följande:

  • En beskrivning av nuläget och förutsägbara utvecklingsgångar samt av ändringar som kan inverka på personalens kompetensbehov och arbetshälsa. När planen utarbetas kan man diskutera frågor som rör kunnandet och arbetshälsan på arbetsplatsen.
  • Mål och åtgärder för att utveckla och upprätthålla personalens kunnande samt främja personalens arbetshälsa. I praktiken kan åtgärder för att utveckla personalens kunnande innebära exempelvis sådana förfaranden på arbetsplatsen som stöder inlärning i arbetet (t.ex. växelverkan och överföring av tyst kunskap). Främjande av personalens hälsa innebär i sin tur framför allt sådana mål och åtgärder som kan vara av betydelse för personalens trivsel i arbetet och arbetstillfredsställelse. Det kan till exempel vara fråga om möjligheter till distansarbete, omständigheter eller arrangemang som stöder samordning av arbete och privatliv, åtgärder för att utveckla eller göra de processer, rutiner eller motsvarande som tillämpas på arbetsplatsen smidigare, omständigheter som förbättrar arbetsgemenskapens funktionsduglighet, växelverkan eller informationsutbyte, ledningsfrågor samt möjligheter att avancera i arbetet eller att påverka innehållet i det egna arbetet.
  • Ansvarsfördelning och tidtabell i fråga om åtgärderna. Med ansvarsfördelning avses en anteckning om vilka aktörer eller personer som ska vara aktiva vid genomförandet av eller förberedelserna för en åtgärd som avses i planen.
  • Uppföljningsförfaranden. I praktiken kan uppföljningen genomföras i samband med dialogerna.

Principer för anlitande av utomstående arbetskraft som en del av utvecklingsplanen

Utvecklingsplanen för arbetsgemenskapen ska även innehålla principerna för anlitande av utomstående arbetskraft. Avsikten är att arbetsgivaren och företrädaren för personalen under dialogen ska gå igenom för vilka slags arbeten och i vilken utsträckning det finns behov av att anlita utomstående arbetskraft i form av underleverantörsarbete eller hyrd arbetskraft.

I utvecklingsplanen ska också andra omständigheter beaktas

När utvecklingsplanen för arbetsgemenskapen utarbetas och underhålls ska uppmärksamhet efter behov även fästas vid

  • hur den tekniska utvecklingen, investeringar och andra förändringar som inträffar i företagets verksamhet påverkar arbetsgemenskapen,
  • särskilda behov hos arbetstagare i olika livssituationer och vid behoven av att upprätthålla arbetsförmågan hos arbetstagare som hotas av arbetsoförmåga och hos äldre arbetstagare samt arbetsmarknadskompetensen för arbetstagare som hotas av arbetslöshet,
  • ledningen av arbetsgemenskapen.