Uppgifter som ska lämnas regelbundet

I samarbetslagen föreskrivs det om uppgifter som arbetsgivaren med jämna mellanrum ska lämna företrädaren för personalen i samband med dialog eller på något annat sätt. Om det finns flera företrädare för personalen på arbetsplatsen ska uppgifterna ges till alla företrädare.

Uppgifterna ska lämnas med jämna mellanrum, antingen en gång eller två gånger per år

Uppgifter som arbetsgivaren ska lämna företrädare för personalen två gånger om året:

  • Uppgifter om antalet anställda per affärsenhet. Med affärsenhet avses antingen ett verksamhetsställe eller verksamheter indelade enligt produkt- eller servicelinje. Uppgifterna ska gälla det totala personalantalet i respektive affärsenhet oberoende av vilken personalgrupp företrädaren för personalen företräder.
  • Uppgifter om antalet arbetstagare i anställningsförhållanden på viss tid eller deltid.
  • En enhetlig redogörelse för företagets eller sammanslutningens ekonomiska situation, av vilken framgår utvecklingsutsikterna för produktionen, serviceverksamheten eller annan verksamhet, sysselsättningen, lönsamheten och kostnadsstrukturen.

Om det sker väsentliga förändringar i dessa uppgifter mellan de regelbundna tidpunkterna för uppgiftslämnande ska arbetsgivaren underrätta företrädaren för personalen om dessa förändringar.

Det är inte möjligt för arbetsgivaren och företrädaren för personalen att avtala om att lämna uppgifter mer sällan än två gånger om året, om inte något annat följer av ett avtal som ingåtts av arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksomfattande föreningar. (Se 38 § i samarbetslagen)

Uppgifter som arbetsgivaren ska lämna företrädare för personalen minst en gång om året, om inte något annat avtalas:

  • Uppgifter om de löner som betalats till alla arbetstagare i den personalgrupp som företrädaren för personalen företräder. Löneuppgifterna för enskilda arbetstagare får inte framgå av uppgifterna. På begäran av företrädaren för personalen ska uppgifterna lämnas indelade enligt yrkesgrupp.
  • I fråga om anlitandet av utomstående arbetskraft, uppgifter om på vilka arbetsställen och i vilka arbetsuppgifter samt under vilka tidsperioder utomstående arbetskraft har anlitats, om anlitandet har omfattats av den så kallade beställaransvarslagen (1233/2006).
  • Bokslut och verksamhetsberättelse, om arbetsgivaren ska göra upp sådana.

En redogörelse för den ekonomiska situationen ges till hela personalen, om de inte har någon företrädare

Om personalen eller en personalgrupp inte har någon företrädare ska arbetsgivaren lämna en enhetlig redogörelse för företagets eller sammanslutningens ekonomiska situation vid en gemensam sammankomst som ordnas för hela personalen eller personalgruppen.

I detta fall är arbetsgivaren inte skyldig att lämna de andra uppgifter som anges ovan.