Vuoropuhelun toteuttaminen

Vuoropuhelu toteutetaan työnantajan ja henkilöstön edustajan tai edustajien välisessä kokouksessa. Kokousjärjestelyt ja vuoropuhelun puitteet muutoinkin kuuluvat työnantajan vastuulle.

Käsitteenä kokous on kuitenkin joustava, ja työpaikoilla voidaan luoda erilaisia tapoja vuoropuhelun toteuttamiseen. Keskeistä ei olekaan se muoto, jossa vuoropuhelu järjestetään, vaan vuoropuhelun sisällöllinen ja säännönmukainen toteuttaminen. Olennaista on myös huolehtia siitä, että vuoropuhelun toteutustapa kattaa koko henkilöstön.

Vuoropuhelu on säännöllistä

Vähintään 30 työntekijän yrityksissä tai yhteisöissä vuoropuhelukokous tulee järjestää ainakin kerran kutakin neljännesvuotta kohden, jolleivat työnantaja ja henkilöstön edustaja toisin sovi. 

Mikäli työnantajan palveluksessa on alle 30 työntekijää, kokous on järjestettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Vuoropuhelukokousten lukumäärästä ja sijoittelusta voidaan sopia

Työnantaja ja henkilöstön edustaja voivat sopia kokousten lukumäärästä ja niiden sijoittelusta myös toisin. He eivät kuitenkaan saa sopia siitä, ettei kokouksia pidettäisi lainkaan. Vuoropuhelu voidaan myös järjestää eri tavoin eri henkilöstöryhmien osalta.

Vuoropuhelu on toteutettava, vaikka henkilöstön edustajia ei olisi valittu

Jos jokin henkilöstöryhmä ei ole valinnut itselleen edustajaa, työnantaja voi lähtökohtaisesti toteuttaa lain velvoitteet kaikkien tähän henkilöstöryhmään kuuluvien työntekijöiden kanssa yhdessä. Vuoropuheluvelvoitteeseen kuuluvat asiat tulee tällöin käsitellä vähintään kerran vuodessa järjestettävässä yhteisessä tilaisuudessa. Yhden yhteisen tilaisuuden sijasta on mahdollista myös järjestää useampia tilaisuuksia esimerkiksi toimipisteittäin tai toiminnoittain jaoteltuina. Poikkeusmahdollisuus koskee vain henkilöstöä, jolla ei ole edustajaa, eikä se näin ollen kelpaa perusteeksi heikentää henkilöstön edustajien kanssa käytävää vuoropuhelua.

Myötävaikutusvelvollisuus koskee molempia osapuolia

Molemmilla osapuolilla on vuoropuhelua koskeva myötävaikutusvelvollisuus. Vuoropuhelun on oltava luonteeltaan asianmukaista, ja sen osapuolten on otettava huomioon toistensa edut, tarpeet ja asema. Työnantajan tulee huolehtia vuoropuhelun edellytyksistä, kuten riittävästä ja oikea-aikaisesta tiedonkulusta, vuoropuhelun aidosta toteutumisesta sekä vakavasta suhtautumisesta henkilöstön edustajan tekemiin aloitteisiin. Henkilöstön edustajan tulee puolestaan suhtautua rakentavasti työnantajan liiketoiminnallisiin ratkaisuihin sekä tehdä vain sellaisia aloitteita ja ehdotuksia, jotka ovat työnantajan voimavarojen kannalta toteuttamiskelpoisia.