Yhteistoiminnan osapuolina työnantaja ja henkilöstö 

Yhteistoimintalaissa tarkoitettujen velvoitteiden osapuolina ovat työnantaja ja henkilöstö.

Lähtökohtana edustuksellisuus

Lähtökohtana on, että velvoitteet toteutetaan edustuksellisesti. Jos muutosneuvottelut koskevat vain yksittäistä työntekijää tai yksittäisiä työntekijöitä, ne voidaan kuitenkin käydä suoraan asianomaisten työntekijöiden ja työnantajan välillä. 

Myös vuoropuhelu voidaan henkilöstön edustajan puuttuessa toteuttaa henkilöstön yhteisessä tilaisuudessa. 

Neuvottelutasot ovat toisensa poissulkevia

Mikäli useita työntekijöitä koskevat neuvottelut käydään henkilöstön edustajan ja työnantajan välillä, ei neuvotteluja samasta asiasta tule enää käydä yksittäisten työntekijöiden kanssa. Eri tasoilla käytävät neuvottelut ovat näin ollen toisensa poissulkevia.

Työnantajan edustajaa ei yhteistoimintalaissa määritellä

Laissa ei määritellä työnantajan edustajaa, vaan työnantajan tulee osoittaa vuoropuheluun tai neuvotteluihin sellainen henkilö, jolla on valtuudet toimia kyseisessä asiassa työnantajan edustajana.

Henkilöstöryhmän edustajana ensisijaisesti luottamusmies

Henkilöstö voi muodostua useammasta henkilöstöryhmästä, joista kullakin on oma edustajansa. Henkilöstöryhmän edustajana toimii ensisijaisesti työehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies. Edustajana voi toimia myös työsopimuslain (55/2001) 13 luvun 3 §:n nojalla valittu luottamusvaltuutettu. 

Jos työntekijät eivät ole valinneet luottamusmiestä tai luottamusvaltuutettua, vaikka heillä olisi siihen oikeus, he voivat valita keskuudestaan erityisen yhteistoimintaedustajan enintään kahden vuoden toimikaudeksi. 

Viime kädessä edustaja on mahdollista valita myös jotakin yksittäistä neuvottelua tai vuoropuhelu-kokousta varten erikseen. 

Edustajan puuttuessa neuvottelut käydään työntekijöiden kanssa yhdessä 

Mikäli henkilöstöryhmä ei valitse itselleen edes neuvottelukohtaista edustajaa, työnantajan on täytettävä velvoitteensa käymällä neuvottelut yhdessä kaikkien kyseiseen henkilöstöryhmään kuuluvien työntekijöiden kanssa.