Neuvotteluvelvoitteen täyttyminen

Neuvotteluvelvoite katsotaan täytetyksi, kun muutosneuvotteluja on käyty niille asetettujen menettelytapasäännösten mukaisesti laissa säädetty vähimmäisaika.

14 päivän neuvotteluaika

Jos neuvottelut koskevat alle kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista, osa-aikaistamista tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolista muuttamista, on neuvotteluja käytävä 14 päivän ajan.

Tätä 14 päivän pituista neuvotteluaikaa sovelletaan aina myös silloin, kun työnantaja on saneerausmenettelyn kohteena, työnantajan palveluksessa on säännöllisesti alle 30 työntekijää tai neuvottelut koskevat vain lomauttamisia enintään 90 päiväksi.

Osapuolet voivat yksittäistapauksessa sopia tätä lyhyemmästä ajanjaksosta neuvotteluiden alettua.

Kuuden viikon neuvotteluaika

Jos muutosneuvottelut eivät ole 14 päivän neuvotteluajan piirissä, eikä toisin ole sovittu, sovelletaan kuuden viikon pituista neuvotteluaikaa.

Neuvotteluja ei voi osittaa koskemaan todellista pienempää määrää

Neuvotteluajan pituus (14 päivää tai kuusi viikkoa) määräytyy kulloinkin käsiteltävän asian ajallisen ja asiallisen yhteyden mukaan. Neuvotteluja ei voida osittaa koskemaan pienempää työntekijämäärää tai lyhyempää lomautusta kuin mistä niissä tosiasiallisesti on kysymys.

Neuvotteluajan laskeminen

Neuvotteluajan katsotaan alkavan kulua siitä päivästä, jolloin ensimmäinen neuvottelutilaisuus järjestetään.

Jos neuvotteluaika on 14 päivää ja ensimmäinen neuvottelu järjestetään 3.4., neuvotteluvelvoite täyttyy 16.4. Päätöksen asiassa työnantaja voi tällöin tehdä aikaisintaan 17.4.

Lakiin ei sisälly vaatimusta siitä, kuinka useasti neuvotteluajan kuluessa on tosiasiallisesti neuvoteltava. Neuvottelukertojen määrä riippuu asian laadusta ja käytännön tarpeesta.

Pelkkä neuvotteluajan täyttyminen ei kuitenkaan yksinään riitä, vaan muutosneuvottelujen on lisäksi täytettävä niille asetetut sisällölliset vaatimukset.