Information om webbtjänsten

Innehåll

Arbets- och näringsministeriet har ansvaret för samarbetsombudsmannens webbplats. Webbtjäns-ten finns tillgänglig på finska, svenska och delvis engelska.

På ingångssidan finns aktuella frågor samt information om samarbetsombudsmannens byrå och dess verksamhet. 

I samarbetsdelen öppnas en kontinuerlig dialog, omställningsförhandlingar, förvaltningsrepre-senta-tion och koncernsamarbete. I denna del finns också svar på vanliga frågor, anvisningar, samarbetsombudsmannens utlåtanden samt en tillsynsanmälan. 

I personalfondsdelen berättas det om personalfonder. I delen finns också dokumentmallar och en länk till personalfondsapplikationen. 

I lagstiftningsdelen finns de viktigaste lagarna om samarbete, regeringspropositioner som gäller dem samt rättsfall. 

I delen kontaktuppgifter finns en presentation av samarbetsombudsmannens byrå och kontaktupp-gifter. 

Funktioner

Sökfunktion

Webbsidans sökfunktion finns upptill på sidan.

Sökningarna gäller automatiskt webbplatsens hela innehåll. En snabbsökning söker med alla givna sökord och på webbplatsens språk. Mellan sökorden infogas automatiskt den booleska operatorn 'OCH'. Du behöver inte skriva hela ordet i sökningen. 

Webbläsare och terminalutrustning

Webbplatsen är responsiv och innehållet anpassas enligt terminalutrustningen. Sidorna ser bäst ut då du använder nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare, men då är inte alla egenskaper nödvändigtvis tillgängliga fullt ut.

Nedladdningar av filer och läsarprogram

För att läsa pdf-filer behöver du programmet Adobe Reader som du kan ladda ner gratis.

Användarvillkor

Läs dessa användarvillkor noga. Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren.

Upphovsrätt

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen hör till arbets- och näringsministeriet eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet.

Det är tillåtet att i överensstämmelse med god sed använda webbplatsens textmaterial och länka till materialet, förutsatt att källan uppges. Om kommersiell användning av materialet som sådant måste alltid avtalas särskilt med ministeriet.

Bilder och rätt att använda dem

Endast arbets- och näringsministeriet har rätt att använda de bilder som finns i webbtjänsten.

Juridiskt förbehåll

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för webbplatsen.

Innehållet på webbplatsen ska vara så tillförlitligt och aktuellt som möjligt. Arbets- och
näringsministeriet svarar inte för de kostnader eller skador som orsakas användaren på grund av eventu-ella fel eller brister i webbplatsens innehåll. Ministeriet ansvarar inte heller för olägenheter som beror på tekniska störningar eller för länkat material som producerats av en utomstående part.

När du via en länk går till en annan webbplats, tillämpas användarvillkoren för den webbplatsen. Arbets- och näringsministeriet ansvarar inte för uppdateringen av tredje parters webbplatser,
publikationer på de webbplatserna eller tillförlitligheten i informationen på de webbplatserna.

Arbets- och näringsministeriet har rätt, men inte skyldighet, att följa och se över sådana delar av webbplatsen där användarna överför eller förmedlar meddelanden samt innehållet i denna
kommunikation. Arbets- och näringsministeriet ansvarar inte för innehållet i kommunikationen obero-ende av om lagar som gäller upphovsrätt, ärekränkning, integritetsskydd eller andra lagar tilläm-pas på det. Ministeriet kan efter eget omdöme avlägsna sådant material som användare fört in på webbplatsen och som ministeriet anser vara osakligt.

Arbets- och näringsministeriet betalar inte ersättning eller arvode för användningen av en
webbplats eller den information som erbjuds genom webbplatsen.

Ministeriet kan inte garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickas i öppna nät.
Användare bör undvika att skicka konfidentiella uppgifter per e-post.

Webbplatsens material kan inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för ministeriet.

Arbets- och näringsministeriet förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra
användarvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Användare uppmanas att med jämna mellanrum kontrollera de gällande användarvillkoren på denna sida. Ministeriet har när som helst rätt att utan anmälan avbryta webbplatsens verksamhet t.ex. på grund av service-, reparations- eller uppdateringsåtgärder.

Användaren förbinder sig att till fullt belopp ersätta all eventuell skada som han eller hon orsakat med verksamhet som strider mot användarvillkoren.

Om något av dessa användarvillkor anses strida mot en tvingande bestämmelse i lag eller på något annat sätt är ogenomförbart inverkar detta dock inte i övrigt på giltigheten i dessa användarvillkor.

På användarvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för
bestämmelserna om lagval.

Behandling av personuppgifter

Arbets- och näringsministeriet har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med Europas dataskyddsförordning.

Läs mer om dataskydd

Ytterligare information

Ytterligare information ges av yhteistoiminta-asiamies(at)gov.fi